Babel Notice

View All Babel Notices | Download PDF


Tiếng Việt | Vietnamese

LƯU Ý QUAN TRỌNG! Tài liệu này chứa thông tin quan trọng về quyền, trách nhiệm và lợi ích của quý vị. Quý vị cần hiểu rõ nhưng thông tin trong tài liệu này. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ ưu tiên của quý vị, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí thông tin bằng ngôn ngữ ưu tiên cho quý vị. Vui lòng gửi email đến địa chỉ translation@vec.virginia.gov hoặc gọi số 866-832-2363 để được hỗ trợ dịch và hiểu rõ những thông tin trong tài liệu này. Chúng tôi hỗ trợ và cung cấp dịch vụ phụ trợ theo yêu cầu cho người khuyết tật. TTY: Virginia Relay 711 hoặc 1-800-828-1140.