Babel Notices

Download PDF


English

IMPORTANT! This document contains important information about your rights, responsibilities, and benefits. It is important that you understand the information in this document. If English is not your preferred language, we will provide the information in your preferred language at no cost to you. Email translation@vec.virginia.gov or call 866-832-2363 for assistance in translating and understanding the information in this document. Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities. TTY: Virginia Relay 711 or 1-800-828-1140.

Español | Spanish

¡IMPORTANTE! Este documento contiene información importante sobre sus derechos, responsabilidades y beneficios. Es importante que usted comprenda la información contenida en este documento. Si el inglés no es su idioma preferido, le brindaremos la información en el idioma de su preferencia sin costo para usted. Envíe un correo electrónico a translation@vec.virginia.gov o llame al 866-832-2363 a fin de obtener ayuda para la traducción y comprensión de la información contenida en este documento. Contamos con ayudas auxiliares y servicios, previa solicitud, para personas con discapacidad. TTY: el servicio Virginia Relay está disponible marcando al 711 o al 1-800-828-1140.

فارسی | Persian/Farsi

مهم! این مدرک حاوی  اطلاعات  مهمی درباره حقوق، مسئولیت ها و مزایای شما است. مهم است که اطلاعات این مدرک را درک کنید. اگر زبان انگلیسی زبان ارجح شما نیست، ما اطلاعات را به زبان دلخواه شما بدون هیچ هزینه ای ارائه خواهیم کرد. برای کمک در ترجمه و درک اطلاعات این مدرک، به  ایمیل ارسال کنید یا با شماره 2363-832-866 تماس بگیرید. خدمات کمکی در صورت درخواست برای افراد دارای معلولیت در دسترس است. تماس: TTY: Virginia Relay 711  یا 1-800-828-1140 .

عربي | Arabic

ملاحظة مهمة! هذا المستند يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بحقوقك ومسؤولياتك والمزايا التي تحصل عليها. لذلك ينبغي فهم المعلومات الواردة في هذا المستند. إذا لم تكن اللغة الإنجليزية هي لغتك المفضلة، فسنقدم لك المعلومات بلغتك المفضلة وبدون أي رسوم. يمكنك مراسلتنا بالبريد الإلكتروني على العنوان  أو الاتصال بالرقم 866-832-2363 لطلب المساعدة بشأن ترجمة المعلومات الواردة في هذا المستند وفهمها. نوفر للأفراد الذين يحتاجون إلى تسهيلات وسائل مساعدة وخدمات بناء على طلبهم. TTY: Virginia Relay 711 أو 1-800-828-1140.

አማርኛ | Amharic

አስፈላጊ! ይህ ሰነድ ስለ መብቶችዎ፣ ኃላፊነቶችዎ እና ጥቅማጥቅሞችዎ አስፈላጊ መረጃ ይዟል። በዚህ ሰነድ ውስጥ ያለውን መረጃ መረዳትዎ አስፈላጊ ነው። እንግሊዝኛ  የሚመርጡት ቋንቋ ካልሆነ፣ መረጃውን እርስዎ በመረጡት ቋንቋ ያለምንም ክፍያ እናቀርብልዎታለን። በዚህ ሰነድ ውስጥ ያለውን መረጃ ለመተርጎም እና ለመረዳት እገዛ ለማግኘት በ translation@vec.virginia.gov ኢሜይል ይላኩ ወይም ወደ 866-832-2363 ይደውሉ። ጥያቄ ሲቀርብ ለአካል ጉዳተኞች የሚሆኑ የንግግር እና የማዳመጥ መርጃዎች እና አገልግሎቶች ይገኛሉ። TTY: Virginia Relay 711 ወይም 1-800-828-1140።

한국인 | Korean

중요! 이 문서는 귀하의 권리, 책임 및 혜택에 대한 중요 정보를 포함하고 있습니다. 이 문서에 기재된 내용을 이해하셔야 합니다. 선호 언어가 영어가 아닌 경우에는 무료로 귀하의 선호 언어로 기재된 내용을 제공해 드리겠습니다. 이 문서 내용을 번역 또는 이해하는 데 도움이 필요하시다면 translation@vec.virginia.gov로 이메일을 보내시거나 866-832-2363번으로 전화하십시오. 장애가 있으신 경우, 요청하시면 보조 장치 및 보조 서비스를 받으실 수 있습니다. TTY: Virginia Relay 711 또는 1-800-828-1140.

Tiếng Việt | Vietnamese

LƯU Ý QUAN TRỌNG! Tài liệu này chứa thông tin quan trọng về quyền, trách nhiệm và lợi ích của quý vị. Quý vị cần hiểu rõ nhưng thông tin trong tài liệu này. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ ưu tiên của quý vị, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí thông tin bằng ngôn ngữ ưu tiên cho quý vị. Vui lòng gửi email đến địa chỉ translation@vec.virginia.gov hoặc gọi số 866-832-2363 để được hỗ trợ dịch và hiểu rõ những thông tin trong tài liệu này. Chúng tôi hỗ trợ và cung cấp dịch vụ phụ trợ theo yêu cầu cho người khuyết tật. TTY: Virginia Relay 711 hoặc 1-800-828-1140.

中文 | Chinese

重要! 本文档包含有关您的权利、责任及利益的重要信息。 了解本文档中的信息非常重要。 如果英语不是您的首选语言,我们将以您的首选语言免费提供信息。 发送电子邮件至 translation@vec.virginia.gov 或致电 866-832-2363 寻求翻译及理解本文档中信息的帮助。 可根据残障人士的要求提供辅助器具及服务。TTY:Virginia Relay 711 或 1-800-828-1140。

Français | French

NOTE IMPORTANTE ! Le présent document comporte des informations importantes concernant vos droits, vos responsabilités et vos prestations. Vous devez comprendre ces informations. Si vous ne comprenez pas l’anglais, nous vous donnerons gratuitement des informations dans votre langue préférée. Envoyez un email à l’adresse translation@vec.virginia.gov ou appelez le 866-832-2363 pour obtenir de l’aide en vue de la traduction et de la compréhension des informations contenues dans ce document. D’autres aides et services sont disponibles à la demande pour les handicapés. TTY : Virginia Relay 711 ou 1-800-828-1140.

Tagalog/Filipino

MAHALAGA! Ang dokumentong ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan, pananagutan, at benepisyo. Mahalagang maunawaan mo ang impormasyon sa dokumentong ito. Kung hindi English ang napili mong wika, magbibigay kami ng impormasyon sa inyong napiling wika nang walang bayad. Mag-email sa translation@vec.virginia.gov o tumawag sa 866-832-2363 para sa tulong sa pagsasalin at pag-unawa sa impormasyon sa dokumentong ito. Ang mga kagamitang makakatulong sa kapansanan (auxiliary aid) at serbisyo ay available kung hihilingin ng mga indibidwal na may mga kapansanan. TTY: Virginia Relay 711 o 1-800-828-1140.

اردو | Urdu

اہم! یہ دستاویز آپ کےحقوق، ذمہ داریوں، اور مراعات کے بارے میں اہم معلومات پر مبنی ہے۔ یہ اہم ہے کہ آپ اس دستاویز میں شامل معلومات کو سمجھیں۔ اگر انگریزی آپ کی ترجیع کردہ زبان نہیں ہے، تو ہم آپ کو یہ معلومات آپ کی ترجیح کردہ زبان میں بلا معاوضہ فراہم کریں گے۔ اس دستاویز میں موجود معلومات کو ترجمہ کروانے اور اس کو سمجھنے میں معاونت کے لیے  پر ای میل کریں یا 866-832-2363 پر کال کریں۔ معذوریوں کے حامل افراد کے لیے درخواست پر معاونتی امداد اور سروسز دستیاب ہیں۔ TTY کالرز: Virginia Relay 711 یا 1-800-828-1140۔

বাংলা | Bengali

গুরুত্বপূর্ণ! এই ডকুমেন্টে আপনার অধিকার, দায়িত্ব এবং সুবিধা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। আপনি এই ডকুমেন্টে থাকা তথ্যগুলো আপনার বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজি যদি আপনার পছন্দের ভাষা না হয় তাহলে আমরা বিনা খরচেই আপনার পছন্দের ভাষায় আপনাকে এই তথ্যগুলো প্রদান করবো। এই ডকুমেন্টের তথ্য অনুবাদ এবং বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য translation@vec.virginia.gov  এ ইমেইল করুন অথবা কল করুন 866-832-2363 নম্বরে। অক্ষমতাসহ ব্যক্তিদের জন্য অক্সুলারি এইড এবং সার্ভিস অনুরোধের ভিত্তিতে এভেইলেবল আছে। TTY: Virginia Relay 711 অথবা 1-800-828-1140।